Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 53 osób (32 kobiet, 21 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym
w szczególności::

  • osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się
    w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

o    kobiet,

o    osób po 50 roku życia,

o    osób z niepełnosprawnościami,

o    osób długotrwale bezrobotnych,

o    osób niskowykwalifikowanych,

o    osób z terenów wiejskich

oraz

·         osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych

Script logo