O projekcie

Projekt " Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim” jest realizowany przez firmę „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” Sp. z o.o. w Partnerstwie z firmą CONSULTOR Sp. z o.o. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Podziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r.

Celem głównym projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz aktywizacja zawodowa 53 Uczestników i założenie własnych działalności gospodarczych przez min. 45 spośród nich, w tym minimum przez 13 osób długotrwale bezrobotnych, 23 osoby o niskich kwalifikacjach, 5 osób z niepełnosprawnościami, 5 osób powyżej 50 roku życia oraz 9 osób odchodzących z rolnictwa.


Projekt skierowany jest do 53 osób (32 kobiet, 21 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym
w szczególności::

  • osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się
    w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

o    kobiet,

o    osób po 50 roku życia,

o    osób z niepełnosprawnościami,

o    osób długotrwale bezrobotnych,

o    osób niskowykwalifikowanych,

o    osób z terenów wiejskich

oraz

  • osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych

 

Wartość projektu: 1 876 303,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 836 488,04 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Script logo