Do pobrania

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 03.11.2016r. - 05.12.2016r. w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można również składać drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny do projektu

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa

Załącznik nr 6  Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo –doradczych

Załącznik nr 8 Oświadczenie o ubieganie się o dotację w innych podmiotach

Warunki przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy określa:

Regulamin przyznawania środków finansowych
Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy
Załącznik nr 2 Wzór karty oceny biznesplanu
Załącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 4 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5 Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego
Załącznik nr 6 Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego
Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł
Załącznik nr 10 Oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)
Załącznik nr 11 Oświadczenie poręczyciela Beneficjenta Pomocy o nieposiadaniu długów
Załącznik nr 12 Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia poręczyciela

Komplet dokumentów w jednym spakowanym pliku zip

Dokumenty rekrutacyjne Mam pomysł - mam biznes
Script logo